بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdolhamid Rezaei Roknabadi


موارد یافت شده: 79

1 - Empirical Likelihood Confidence Intervals for Lorenz Curve with Length-Biased Data (چکیده)
2 - Influence of the three different types of standby components on the performance of a k–out–of–n:F system in the dynamic stress–strength model (چکیده)
3 - Comparing discrete Pareto populations under a fixed effects model (چکیده)
4 - Estimation of Subpopulation Parameters in One-stage Cluster Sampling Design (چکیده)
5 - Preventive replacement for belligerent systems (چکیده)
6 - Residual lifetime prediction for sequential k-out-of-n systems with dependent component lifetimes (چکیده)
7 - Estimation of stress–strength reliability for Marshall–Olkin distributions based on progressively Type-II censored samples (چکیده)
8 - The Influence of the Geographical Location on the Preventive Replacement of Renewable Energy Devices (چکیده)
9 - Varentropy of order statistics and some stochastic comparisons (چکیده)
10 - The optimal time for preventive replacement of solar energy device which consisting of number (n) of tubes (چکیده)
11 - Bissinger, Georges (چکیده)
12 - Residual Varentropy of Lifetime Distributions (چکیده)
13 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
14 - Some characterization results based on doubly truncated reversed residual lifetime random variable (چکیده)
15 - Discrete dynamic cumulative residual entropy (چکیده)
16 - On the Percentile Residual Lifetime of Parallel Systems (چکیده)
17 - Some reliability properties of the proportional hazard rate model with upside down bathtub shaped hazard rate (چکیده)
18 - PROPERTIES OF n-LAPLACE TRANSFORM RATIO ORDER AND L(n)-CLASS OF LIFE DISTRIBUTIONS (چکیده)
19 - Glaser’s function and stochastic orders for mixture distributions (چکیده)
20 - Characterization of some discrete families based on doubly truncated mean and covariance (چکیده)
21 - On Some Properties and Applications of Proportional Orderings (چکیده)
22 - Some Results Based on a Version of the Generalized Dynamic Entropies (چکیده)
23 - SOME RESULTS BASED ON WEIGHTED DYNAMIC ENTROPIES (چکیده)
24 - کران های پایین باتاچاریا و شیرساگار چند پارامتری برای واریانس برآوردگرهای نااریب (چکیده)
25 - LOWER BOUNDS FOR THE VARIANCE OF UNBIASED ESTIMATORS IN GENERALIZED BETA DISTRIBUTION OF THESECOND KIND (GB2) (چکیده)
26 - Comparison of Lower Bounds for the Variance of Unbiased Estimators for some Well-known Families of Distributions (چکیده)
27 - Bhattacharrya and Kshirsagar Lower Boundsfor the Natural Exponential Family (NEF( (چکیده)
28 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagabounds in Burr XII and Burr III distributionsr (چکیده)
29 - Aspects of the mean residual life order for weighted distributions (چکیده)
30 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with Bootstrapping (چکیده)
31 - On the change points of mean residual life and failure rate functions for some generalized gamma type distributions (چکیده)
32 - Proportional Ratios Orders Based on Laplace Transforms (چکیده)
33 - مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهد (چکیده)
34 - Some properties and applications of shifted proportional stochastic orders (چکیده)
35 - Stochastic Ordering for C-Fuzzy Random Variables and Its Applications (چکیده)
36 - Applications of Stochastic Orders in Reliability and Mixture of Exponential family (چکیده)
37 - New Fuzzy Stochastic Orders for Ranking Fuzzy Random Variables (چکیده)
38 - Variance residual life function based on double truncation (چکیده)
39 - Some Discrete Lifetime Distributions with Bathtub-Shaped Hazard Rate Functions (چکیده)
40 - Ranking Fuzzy Random Variables Based on New Fuzzy Stochastic Orders (چکیده)
41 - Reversed variance residual life function and its properties in discrete lifetime models (چکیده)
42 - A general approach of preserving of some aging classes under weighting (چکیده)
43 - Doubly truncated (interval) cumulative residual and past entropy (چکیده)
44 - On the reliability properties of some weighted models of bathtub shaped hazard rate distributions (چکیده)
45 - طرح تفکیک منجربه نمونه گیری تصادفی ساده (چکیده)
46 - Finding the optimized lower bound for the variance of unbiased estimators in some well-known families of distributions (چکیده)
47 - Discrete Log-Odds rate function and a new measure of skewness (چکیده)
48 - Bhattacharyya and Kshirsagar Bounds in Generalized Gamma Distribution (چکیده)
49 - On Properties of Reversed Mean Residual Life Order for Weighted Distributions (چکیده)
50 - Useful Period for Some Generalized Gamma Type Distributions with Bathtub Shaped Failure Rate Function (چکیده)
51 - خاصیت فقدان حافظه موضعی و ارتباط آن با نرخ شکست تناوبی (چکیده)
52 - Discrete Modified Weibull Distribution (چکیده)
53 - Some Fuzzy Stochastic Orderings for Fuzzy Random Variables (چکیده)
54 - Bayesian Estimation on Lifetime Data under the Vague Environment (چکیده)
55 - The Proportional Likelihood Ratio Order for Lindley Distribution (چکیده)
56 - Characterization of life distributions using log-odds rate in discrete ageing (چکیده)
57 - Characterizations of Lifetime Distributions Based on Doubly Truncated Mean Residual Life and Mean Past to Failure (چکیده)
58 - Statistical Inference about the Variance of Fuzzy Random Variables (چکیده)
59 - Bootstrap testing fuzzy hypotheses and observations on fuzzy statistic (چکیده)
60 - Discrete and Continuous Random Variables With Fuzzy Parameter (چکیده)
61 - Bootstrap Statistical Inference for the Variance Based on Fuzzy Data (چکیده)
62 - برآوردگر شبه نسبتی در نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای (چکیده)
63 - برآوردگرهای فازی بیزی براساس متغیرهای تصادفی بیزی (چکیده)
64 - ارتباط ترتیب های تصادفی با یکدیگر (چکیده)
65 - معرفی کران های برای واریانس براساس تعمیم نابرابری هامرسلی-چپمن-رابینز و مقایسه ی آنها با کران باتاچاریا (چکیده)
66 - Doubly truncated mean and variance residual lifetime in reliability (چکیده)
67 - Variance residual life functionin discrete random ageing (چکیده)
68 - A view on Bhattacharyya bounds for inverse Gaussian distributions (چکیده)
69 - Some Aspects of Discrete Hazard Rate Function in Telescopic Families (چکیده)
70 - ویژگی هایی از ترتیب نسبت لاپلاس متناسب (چکیده)
71 - اطلاع فیشر در طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع II (چکیده)
72 - واریانس باقیمانده عمر در توزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
73 - An uniformly minimum variance unbiased point estimator using fuzzy observations (چکیده)
74 - Telescopic families of descrete life distributions (چکیده)
75 - The uniformly minimum variance unbaiased fuzzy estimators of fuzzy parameter based on fuzzy random variabls (چکیده)
76 - Order statistics using fuzzy random variables (چکیده)
77 - SOME CRISP CENTRAL MOMENTS BASED ON FUZZY RANDOMVARIABLES (چکیده)
78 - نرخ شکست معکوس و میانگین باقیمانده عمر معکوس درتوزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
79 - بررسی ومقایسه مفاهیم قابلیت اعتماددر توزیعهای طول عمر گسسته و پیوسته (چکیده)