بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abolfazl Rezaee Bazzaz


موارد یافت شده: 32

1 - تاثیرتغییر شکل غیر هم دما بر ریزساختار و استحاله فاز آلیاژ Ti-6Al-4V (چکیده)
2 - تاثیر حرارت ورودی بر خواص ریزساختاری در فرآیند لایه نشانی لیزری اینکونل 625 بر روی سوپرآلیاژ رسوب سخت شونده (چکیده)
3 - Study of Texture Weakening of Commercially Pure Copper Processed by Multiple Compressions in a Channel Die (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی نمودار حد شکل دهی فولاد دوفازی DP700 (چکیده)
5 - Effect of Microstructure on Stress Dependence of Transformation Induced Plasticity in TRIP800 Low-Alloy Multiphase Steels (چکیده)
6 - Texture evolution of commercially pure copper processed by multiple compressions in a channel die (چکیده)
7 - بررسی فرآیند تغییر شکل سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیوم 5086 به روش حداکثر مقدار m (چکیده)
8 - Evolution of the size distribution of Al–B4C nano-composite powders during mechanical milling: a comparison of experimental results with artificial neural networks and multiple linear regression models (چکیده)
9 - Finite Element Simulation of Mechanical Behavior of TRIP800 Steel Under Different Loading Conditions Using an Advanced Microstructure-Based Model (چکیده)
10 - سخت شدگی و نرم شدگی مس در طی فرایند آهنگری چند محوره (چکیده)
11 - Enhanced superplasticity in AA2024 aluminium alloy processed by multiple compressions in a channel die (چکیده)
12 - Creep Characterization of Ni-Based Superalloy IN-792 Using the 4 and 6-h Projection Method (چکیده)
13 - Texture Evolution of Ultra-Fine Grained Commercially Pure Copper Produced by Multiple Compressions in a Channel Die (چکیده)
14 - FEM modeling of the flow curves and failure modes of dual phase steels with different martensite volume fractions using actual microstructure as the representative volume (چکیده)
15 - Numerical investigation of the effects of constraint design on 5XXX Al Alloy GTA Welding (چکیده)
16 - Modelling the Flow Behaviour of Dual-Phase Steels with Different Martensite Volume Fractions by Finite Element Method (چکیده)
17 - Modeling of mechanical behavior of ultra fine grained aluminum produced by multiple compressions in a channel die (چکیده)
18 - Study of mechanical deformation of Zr55Cu30Al10Ni5 bulk metallic glass through instrumented indentation (چکیده)
19 - Modeling of microstructure and mechanical behavior of ultra fine grained aluminum produced by accumulative roll-bonding (چکیده)
20 - Calculation of forming limit diagrams using Hill's 1993 yield criterion (چکیده)
21 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی توسط دو فرورونده با دو زاویه متفاوت (چکیده)
22 - مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) (چکیده)
23 - بررسی پایداری حرارتی و محاسبه انرژی فعالسازی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) (چکیده)
24 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی (چکیده)
25 - بررسی اثر باوشینگر با استفاده از آزمون کشش-فشار و فروروندگی به کمک فرورونده هرمی (چکیده)
26 - prediction of Al-B4C nanocomposite powder particle size distribution bu nueral network modeling (چکیده)
27 - Impression creep behavior of cast Pb–Sb alloys (چکیده)
28 - Investigation of stress exponent in the room-temperature creep of Sn–40Pb–2.5Sb solder alloy (چکیده)
29 - Impression creep behavior of lead-free Sn–5Sb solder alloy (چکیده)
30 - Superplastic power-law creep of Sn–40%Pb–2.5%Sb peritectic alloy (چکیده)
31 - Superplastic indentation creep of Sn–Pb–Sb peritectic (چکیده)
32 - Impression creep of Sn–40Pb–2.5Sb peritectic solder alloy (چکیده)