بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Sibevei


موارد یافت شده: 11

1 - Assessment the effect of rapid prototyping implementation on supply chain sustainability: a system dynamics approach (چکیده)
2 - مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری (چکیده)
3 - طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست‌های تأثیرگذار (چکیده)
4 - بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد( (چکیده)
5 - اولویت بندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره از طریق مدل تلفیقی کانو- ای اچ پی- تاپسیس (چکیده)
6 - ‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE (چکیده)
7 - An integrated AHP-PROMETHEE method for selecting the most suitable EPDM (چکیده)
8 - کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد (چکیده)
9 - ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات (چکیده)
10 - انتخاب طرح چیدمان با استفاده از رویکرد ترکیبی PSI-PROMETHEE (چکیده)
11 - ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب (چکیده)