بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Mohammad Malvandi


موارد یافت شده: 14

1 - Impact of rapid urbanization on the surface water’s quality: a long-term environmental and physicochemical investigation of Tajan river, Iran (2007–2017) (چکیده)
2 - The high levels of heavy metal accumulation in cultivated rice from the Tajan river basin: Health and ecological risk assessment (چکیده)
3 - Detection of chlamydophila abortus from ovine abortion by cell culture and PCR (چکیده)
4 - Down-Regulation of CD14 Transcripts in human glioblastoma cell line U87 MG (چکیده)
5 - Pattern recognition receptors (PRRs) and cancer: Molecular analysis of PRRs expression in several human cancer cell lines (چکیده)
6 - ANALYSIS OF PATTERN RECOGNITION RECEPTORS EXPRESSION IN HUMAN GLIOBLASTOMA CELLS REVEALED A DOWN-REGULATION OF CD14 TRANSCRIPTS (چکیده)
7 - بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG (چکیده)
8 - Expression analysis of pattern recognition receptors(PRRs) in Thileria Annulata Schizont infected cell lines and vaccine strain (چکیده)
9 - Differential Expression of Pattern Recognition Receptors(PRRs)in Theileria Annulata Schizont Infected Cell Lines (چکیده)
10 - Expression of Innate Immunity Receptor Genes in Human Glioblastoma Cells (چکیده)
11 - مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش (چکیده)
12 - Acute Restraint Stress Increases the Frequency of Vinblastin- induced Micronuclei in Mouse Bone Morrow Cells (چکیده)
13 - ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ (چکیده)
14 - تعیین دوز و زمان مناسب تیمار با وین بلاستین جهت القاء آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش نر نژاد balb/c با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)