بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Asieh Sadat Hoseini Mashhad Toroghi


موارد یافت شده: 12

1 - سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2 (چکیده)
2 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
3 - بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
4 - Study of structural and antibacterial properties of Fe doped CuO nanoparticles; prepared by a chemical method (چکیده)
5 - FABRICATION OF CuO:Fe NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD AND STUDY OF STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES (چکیده)
6 - CuO:Fe nanoparticles: preparation, characterization and antibacterial properties (چکیده)
7 - بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل (چکیده)
8 - بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
9 - Investigation of structural and antibacterial properties of CuO:Fe nanoparticles preparedvia sol-gel method (چکیده)
10 - STRUCTURAL AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF SOL-GEL DRIVED ZnO:Mg NANOPARTICLES (چکیده)
11 - Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties (چکیده)
12 - Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties (چکیده)