بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Azam Lashkari Tokhmmarz


موارد یافت شده: 13

1 - واکنش گیاه دارویی گل‌گاوزبان ایرانی (Echium amoenmum Fisch. & C.A.Mey) به کودهای آلی و تراکم بوته (چکیده)
2 - Using Canopy Reflectance and Crop Stress Index to Enhance Wheat Yield Prediction (چکیده)
3 - Applicability of AgMERRA forcing dataset to fill the gaps in historical in-situ meteorological data, case study: Iran (چکیده)
4 - بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (چکیده)
5 - تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
6 - Agrometeorological study of crop drought vulnerability and avoidance in northeast of Iran (چکیده)
7 - Effect of organic manure on Echium amoenum flower production (چکیده)
8 - Mitigation of climate change impacts on maize productivity in northeast of Iran: a simulation study (چکیده)
9 - بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران (چکیده)
10 - تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5-پارامتری بتا و خطوط متقاطع (چکیده)
11 - مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (چکیده)
12 - گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین (چکیده)
13 - سوخت های زیستی (چکیده)