بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Edris Yousefi Rad


موارد یافت شده: 19

1 - Studying the Effect of Convergence Parameter of CUSP's Scheme in 2D Modelling of Novel Combination of Two Schemes in Nucleating Steam Flow in Cascade Blades (چکیده)
2 - A Novel Hybrid Approach for Numerical Modeling of the Nucleating Flow in Laval Nozzle and Transonic Steam Turbine Blades (چکیده)
3 - بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد (چکیده)
4 - مدل سازی دوبعدی جریان دوفازی در بین پره های توربین بخار با استفاده از تلفیق روش حجم محدود جیمسون و روش کاسپ (چکیده)
5 - مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون (چکیده)
6 - EFFECTS OF WEIGHING IN LM-INVERSE METHOD FOR OPTIMIZING 2D MODELING IN CASCADE TURBINE BLADES (چکیده)
7 - بهینه سازی روش کاسپ با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
8 - بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
9 - به کارگیری روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی در روش حجم محدود جیمسون بین پره های ثابت توربین (چکیده)
10 - Effects of Frequency Variation at Inlet Flow on the Vortex Shedding Frequency Behind a Circular Cylinder (چکیده)
11 - به کار گیری روش معکوس جهت تلفیق حل عددی دو بعدی، حجم محدود و تفاضل محدود بین پره های ثابت توربین (چکیده)
12 - OPTIMIZING SURFACE TENSION AND CONDENSATION COEFFICIENT IN TWO PHASE FLOW WITH USING INVERSE MODELING OF LEVENBERG-MARQUARDT (چکیده)
13 - USING ENTROPY FLOW IN INVERSE MODELING METHOD TO RECONCILE FINITE VOLUME AND FINITE DIFFERENCE NUMERICAL SOLVING METHOD BETWEEN TURBINE BLADES (چکیده)
14 - A computational study of unsteady flow around circular cylinder (چکیده)
15 - بررسی دو روش معکوس لون برگ مارکوارت و کانجوگیت گرادیان در بهینه سازی ترکیب روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود (چکیده)
16 - Optimizing Surface Tension in Two-Phase Flow by Levenberg-Marquardt`s Method (چکیده)
17 - ترکیب روش های حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین و بهینه ساری آن به کمک روش معکوس (چکیده)
18 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
19 - نحوه تلفیق روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین (چکیده)