بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahnaz Hasani Kakhki


موارد یافت شده: 10

1 - Molecular and morphological characterization of Pristionchus pacificus (Nematoda: Rhabditida: Neodiplogastridae), a new record of an entomophilic nematode from Iran (چکیده)
2 - Efficacy of entomopathogenic nematodes against potato tuber moth,Phthorimaea operculella(Lepidoptera: Gelechiidae) under laboratory conditions (چکیده)
3 - بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. (چکیده)
4 - کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) (چکیده)
5 - مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii (چکیده)
6 - تحلیلی بر رویکرد شناسایی مولکولی نماتودهای عامل کنترل بیولوژیک حشرات آفت (چکیده)
7 - تعیین مشخصات مولکولی چند جدایه ی بومی نماتود بیمارگر حشرات در بجنورد (چکیده)
8 - اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S (چکیده)
9 - کاربرد هم زمان Heterorhabditis bacteriophora و Metarhizium anisoplia روی کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa (چکیده)
10 - Characterization and phylogenetic analysis of Xenorhabdus ( γ-Proteobacteria ) strains associated bacteria with the Steinernema isolates from Iran (چکیده)