بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahnaz Kiani Fariz


موارد یافت شده: 30

1 - Genetic diversity and interspecific relationships of some Allium L. species using inter simple sequence repeat markers (چکیده)
2 - Genetic diversity of Allium species, the plants with high ornamental potential in Iran (چکیده)
3 - انگشت نگاری DNA ارقام سیب زمینی تجاری با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
4 - تجزیه ارتباط بین برخی صفات زراعی با نشانگرهای ISSR در بیست ژنوتیپ سیب زمینی (چکیده)
5 - In vitro propagation and conservation of Diaphanoptera khorasanica (Caryophyllaceae), a threatened endemic and potential ornamental species in northeast of Iran (چکیده)
6 - Molecular analysis of species of Tulipa L. from Iran based on ISSR markers (چکیده)
7 - ارزیابی مقاومت برخی ژنوتیپ‌های گل محمدی به بیماری سفیدک پودری (چکیده)
8 - Rooting Response of Hardwood Cuttings of MM111 Apple Clonal Rootstock to Indolebutyric Acid and Rooting Media (چکیده)
9 - Effects of irrigation frequency regimes on morphological and physiological characteristics of six sedum species (چکیده)
10 - Data to the sex determination in Pistacia species using molecular markers (چکیده)
11 - Conservation of Colutea gifana, a rare and potential ornamental species, using in vitro method (چکیده)
12 - ارزیابی عمر گلجای دو رقم گل شاخه بریده ژربرا در پاسخ به بنزوات سدیم و مالیک هیدرازید (چکیده)
13 - اثرات نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین و برخی ترکیبات طبیعی بر عمر گلجای رز (چکیده)
14 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های وحشی لاله (Tulipa L.) با استفاده از نشانگر ISSR (چکیده)
15 - بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای Diaphanoptera khorasanica در جهت حفاظت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های زینتی این گونه ارزشمند (چکیده)
16 - تأثیر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر رفع خواب و جوانه زنی بذر گیاه سوخوار سورنجان تحت شرایط کشت درون شیشه ای (چکیده)
17 - The Usage of SCAR - PCR in Sex Determination of Two Wild Pistacia Seedlings (چکیده)
18 - جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپهای گل محمدی ایران (چکیده)
19 - ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران (چکیده)
20 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, a Rare and Endangered Species in Iran (چکیده)
21 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, an Endangered Species in Iran (چکیده)
22 - بررسی تنوع ژنتیکی گل محمدی با نشانگرهایRAPD و مرفولوژیکی (چکیده)
23 - Wide genetic diversity of Rosa damascena Mill. germplasm (چکیده)
24 - Microsatellite analysis of Iranian Damask rose (Rosa damascena Mill.) germplasm (چکیده)
25 - A Unique Germplasm of Damask Roses in Iran (چکیده)
26 - ذخیره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (چکیده)
27 - Screening of damask rose genotypes for powdery mildew resistance (چکیده)
28 - In vitro germination of three olive cultivars (چکیده)
29 - تنوع مولکولی و مورفولوژیکی گل‌محمدی در ایران (چکیده)
30 - A divers germplasm of Damask rose in Iran (چکیده)