بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Maryam Kahrobaeian


موارد یافت شده: 18

1 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
2 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
3 - MORPHOLOGICAL RESPONSES OF ORNAMENTAL SUNFLOWER TO PUTRESCINE TREATMENT UNDER DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
4 - گزینش منطقه ای گیاهان، ابزاری مفید و کارآمد در مدیریت اقتصادی فضای سبز (چکیده)
5 - استفاده از مالچ با زیر پوشش پلاستیک جهت صرفه جویی در مصرف آب و هزینه های نگهداری بسترهای فضای سبز (چکیده)
6 - نگاه اقتصادی به فضای سبز بر پایه تولیدات جنبی و کارکردهای عملی (چکیده)
7 - تأثیر استفاده از سطوح مختلف پلی‌آمین‌ها در دوره پس از برداشت بر عمر گلجایی گل بریدنی میخک Dianthus caryophyllus L. (چکیده)
8 - بررسی باغ های ایرانی از دیدگاه نگهداشت انرژی (چکیده)
9 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
10 - Comanion Culture of Cucumis melo var. inodorus with Peppermint and Thyme as a Natural Method for Myopardalis pardalino Control (چکیده)
11 - Lilium ledebourii (Baker) Bioiss, common Iranian name, \"Susan-E-Chelcheragh (چکیده)
12 - Allelopathic effect of Pinus elderica Medw. Leaf extract on seed germination and seedling growth of four turfgrass genera (چکیده)
13 - Comparison of Roots and Essential Oil Yield of Valerian Under Field and Hydroponic Conditions (چکیده)
14 - Effect of Essential Oils of some Medicinal Plants on Control of (چکیده)
15 - Effect of Nitrogen Application on Growth and Essential Oil Production of Peppermint ( Mentha piperita ) (چکیده)
16 - Effects of Nitrogen on Growth , Seed Yield and Oil Seed Content of Cucurbita pepo subsp. pepo convar. pepo var. styriaca (چکیده)
17 - Control of Cucumber Whitefly and Spider Mite Under Greenhouse Conditions by some Medicinal Plants Extract (چکیده)
18 - Ferula assa-foetida as a Natural Pesticide Basis for Myopardalis pardalino Conrol for Production of C. melo var. inodorous Under Field Conditions (چکیده)