بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Hamidifard


موارد یافت شده: 11

1 - تحلیل دینامیکی احتمال اندیشانه سازه های استوانه ای متخلخل اشباع چندلایه با بهره جویی از روش بدون شبکه پتروف-گلرکین محلی (چکیده)
2 - Analysis of Welding Residual Stresses in Box Columns (چکیده)
3 - The Effect of Openings on Buckling Resistance of Cylindrical Shells Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
4 - بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
5 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه (چکیده)
6 - بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
7 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی (چکیده)
8 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده (چکیده)
9 - تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs) (چکیده)
10 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق (چکیده)
11 - تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (چکیده)