بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Panahi


موارد یافت شده: 52

1 - Optimal Process Design for Coproduction of Methanol and Fischer–Tropsch Liquid Fuels (چکیده)
2 - Integration of Methanol and Methanation Processes (چکیده)
3 - Optimal operation of a natural gas sweetening plant (چکیده)
4 - Design and optimization of a reactive divided-wall column for production of Fischer–Tropsch fuel: Unit operation for mini-scale power-to-liquid energy storage plants (چکیده)
5 - Design and simulation of rotating packed beds for an industrial acid gas enrichment process (چکیده)
6 - Plantwide Simulation and Operation of a Methanol to Propylene (MTP) Process (چکیده)
7 - Development of the crystallinity model and investigation of the effective factors on the crystallinity of zeolite Y using the response surface method (چکیده)
8 - Modeling of an industrial mixing valve and electrostatic coalescer for crude oil dehydration and desalination (چکیده)
9 - Modeling and Optimization of Different Acid Gas Enrichment Structures via Coupling of Response Surface Method with Genetic Algorithm (چکیده)
10 - Economic plantwide control of a hybrid solid oxide fuel cell - gas turbine system (چکیده)
11 - Convex reformulations for self-optimizing control optimization problem: Linear Matrix Inequality approach (چکیده)
12 - شبیه سازی و بهینه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از مدل های جایگزین (چکیده)
13 - بهینه سازی فرآیند غنی سازی گاز اسیدی در ساختار فشار بالای برج غنی ساز (چکیده)
14 - بهینه سازی فرآیند غنی سازی گاز اسیدی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
15 - بررسی تجمیع فرآیندهای متانیشن و دی متیل اتر در جهت کاهش دی اکسید کربن (چکیده)
16 - تعیین محدوده‌ی بهینه‌ی ترکیب ژل اولیه برای سنتز زئولیت Y (چکیده)
17 - Multi‐objective optimization and techno‐economic analysis of CO 2 utilization through direct synthesis of di‐methyl ether plant (چکیده)
18 - A highly carbon‐efficient and techno‐economically optimized process for the renewable‐assisted synthesis of gas to liquid fuels, ammonia, and urea products (چکیده)
19 - Application of Surrogate Models as an Alternative to Process Simulation for Implementation of the Self-Optimizing Control Procedure on Large-Scale Process Plants—A Natural Gas-to-Liquids (GTL) Case Study (چکیده)
20 - Application of Surrogate-Assisted Gray Wolf Optimization (SAGWO) Algorithm for Optimization of Large-Scale Process Plants with Computationally Expensive Evaluation – Gas to Liquids (GTL) Process Case Study (چکیده)
21 - Comparing Performance of Evolutionary Algorithms for Optimizing Synthetic and Real-world Case Studies (چکیده)
22 - Process simulation and techno-economic assessment of hybrid natural gas and biomass conversion to liquid fuel (چکیده)
23 - Simulation of a Natural Gas-to-Liquid Process with a Multitubular Fischer–Tropsch Reactor and Variable Chain Growth Factor for Product Distribution (چکیده)
24 - Sustainable Dimethyl Carbonate Production from Ethylene Oxide and Methanol (چکیده)
25 - Hybrid Artificial Neural Network–Genetic Algorithm-Based Technique to Optimize a Steady-State Gas-to-Liquids Plant (چکیده)
26 - Fischer-Tropsch synthesis in a bottom split reactive dividing wall column (چکیده)
27 - Maximizing the profitability of integrated Fischer-Tropsch GTL process with ammonia and urea synthesis using response surface methodology (چکیده)
28 - استفاده از مفاهیم پایه ای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت (چکیده)
29 - طراحی ساختار کنترلی خودبهینه برج تقطیر با جریان جانبی (چکیده)
30 - Design and Optimization of a Multi-Stage Synthesis Reactor for Production of Dimethyl Ether -DME- (چکیده)
31 - Trends in CO2 conversion and utilization: A review from process systems perspective (چکیده)
32 - Self-Optimizing Control Structure Design for a Staged Fischer-Tropsch GTL Process – Steady State Analysis (چکیده)
33 - Investigating the potential of carbon dioxide utilization in a gas-to-liquids process with iron-based Fischer-Tropsch catalyst (چکیده)
34 - Multi-objective optimization of a gas-to-liquids (GTL) process with staged Fischer-Tropsch reactor (چکیده)
35 - شناسایی تنگناها و افزایش ظرفیت واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
36 - بهینه‌سازی فرآیندی واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌ن‍ژاد (چکیده)
37 - تعیین ساختار کنترلی خودبهینه واحد شیرین سازی پالایشگاه گاز بیدبلند (چکیده)
38 - شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات (چکیده)
39 - بهینه سازی فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع با استفاده از کاتالیست آهن در راکتور فیشر-تروپش با تاکید بر مصرف کربن دی اکسید (چکیده)
40 - CO2 utilization through integration of post-combustion carbon capture process with Fischer-Tropsch gas-to-liquid (GTL) processes (چکیده)
41 - شبیه سازی دینامیکی و کنترل راکتور بستر ثابت سنتز فیشرتروپش در فرآیند GTL (چکیده)
42 - Optimal Operation of a CO2 Capturing Plant for a Wide Range of Disturbances (چکیده)
43 - Controlled Variables Selection for a Gas-to-Liquids Process (چکیده)
44 - Steady State Simulation for Optimal Design and Operation of a GTL Process (چکیده)
45 - Economically efficient operation of CO2 capturing process part I: Self-optimizing procedure for selecting the best controlled variables (چکیده)
46 - Self-Optimizing and Control Structure Design for a CO2 Capturing Plant (چکیده)
47 - Optimal Design of a Gas‐to‐Liquids Process with a Staged Fischer‐Tropsch Reactor (چکیده)
48 - بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه (چکیده)
49 - Economic Plantwide Control of the Cumene Process (چکیده)
50 - Selection of Controlled Variables for a Natural Gas to Liquids Process (چکیده)
51 - A Natural Gas to Liquids Process Model for Optimal Operation (چکیده)
52 - Economically efficient operation of CO2 capturing process. Part II. Design of control layer (چکیده)