بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehrallah Rakhshani Mehr


موارد یافت شده: 12

1 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
2 - اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC) (چکیده)
3 - بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار (چکیده)
4 - Flexural ductility of reinforced concrete beams with lap-spliced bars (چکیده)
5 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
6 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
7 - طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دار (چکیده)
8 - Bond Strength of Lap-Spliced GFRP Bars in Concrete Beams (چکیده)
9 - مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار (چکیده)
10 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
11 - پیوستگی بتن فوق توانمند UHPC و آرماتور فولادی (چکیده)
12 - تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی (چکیده)