بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Doosti


موارد یافت شده: 23

1 - VEGF-C and p53 Gene Expression in the Normal and Neoplastic Mammary Gland of Canines: A Pilot Study (چکیده)
2 - آنالیز توالی نوکلئوتیدی ژن ریبونوکلئاز پانکراتیک (RNase A )در گوسفنداننژاد بلوچی و وحشی اوریال (چکیده)
3 - Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice (چکیده)
4 - Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immuno-dominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice (چکیده)
5 - Sequencing the ovine pancreatic RNase A gene, a potent immunotoxin, in Iranian wild and domestic sheep (چکیده)
6 - Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data (چکیده)
7 - تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ (چکیده)
8 - Evaluation of cytokine mRNA expression in vaccinated guinea pigs with foot-and-mouth disease type O inactivated vaccine (چکیده)
9 - Chromosomal analysis and BRCA2*617delT/88delTG and BRIP1 (c.2392C>T) mutations of Fanconi anemia in Iranian family, and its correlation to breast cancer susceptibility (چکیده)
10 - Identification of Germline BRCA1 Mutations among Breast Cancer Families in Northeastern Iran (چکیده)
11 - Genes and SNPs Associated with Non-hereditary and Hereditary Colorectal Cancer (چکیده)
12 - The Effect of a Human Antibacterial Neuropeptide SL-21 on the Expression of Pro-inflammatory Factors in Airway Epithelial Cells (چکیده)
13 - آنالیز فیلوژنتیکی ژن کد کننده شاخه سبک ایمنوگلوبولینY در پرندگان (چکیده)
14 - بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره (چکیده)
15 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
16 - روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری (چکیده)
17 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
18 - Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors (چکیده)
19 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
20 - POPULATION GENETIC ANALYSIS OF IRANIAN GILAK ETHNIC DATA (چکیده)
21 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
22 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
23 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)