بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nadia Naghavi


موارد یافت شده: 49

1 - Investigating the Effects of Brief Electrical Stimulation Duration on Sciatic Nerve Regeneration and Functional Recovery in a Rat Transection Model (چکیده)
2 - Adaptive Fuzzy Robust Tracking Control Using Human Electromyogram Signals for Elastic Joint Robots (چکیده)
3 - شبیه‌سازی پروتکل درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از لیزر در حضور نانوذرات و با اعمال اثر رگ‌های خونی (چکیده)
4 - A 3D analytical ion transport model for ionic polymer metal composite actuators in large bending deformations (چکیده)
5 - Simulation of Radiotherapy Effects on Destroying Cancer Cells and Cancer Stem Cells (چکیده)
6 - A recurrent neural network–based model for predicting bending behavior of ionic polymer–metal composite actuators (چکیده)
7 - Computational study of nanoparticle assisted hyperthermia in tumors embedded with large blood vessels (چکیده)
8 - A New Approach to Improve IPMC Performance for Sensing Dynamic Deflection: Sensor Biasing (چکیده)
9 - Investigating Effects of Electrical Stimulation on Sciatic Nerve Regeneration after Transection Injury in Wistar Rats (چکیده)
10 - Practical realization of discrete-time Volterra series for high-order nonlinearities (چکیده)
11 - Effects of Brief Electrical Stimulation on Regeneration of Transected Sciatic Nerve (چکیده)
12 - طراحی و ساخت مدار تحریک الکتریکی کاشتنی به منظور بهبود ترمیم عصب سیاتیک موش صحرایی در مدل قطع عصب (چکیده)
13 - Optimization of Laser Power for Laser-Induced Hyperthermia in the Presence of Nanoparticles using MATLAB and COMSOL Multiphysics (چکیده)
14 - Behavior Identification of IPMC Actuators Using Laguerre-MLP Network With Consideration of Ambient Temperature and Humidity Effects on Their Performance (چکیده)
15 - From modeling to implementation of a method for restraining back relaxation in ionic polymer–metal composite soft actuators (چکیده)
16 - A combined fuzzy logic and artificial neural network approach for non‐linear identification of IPMC actuators with hysteresis modification (چکیده)
17 - sEMG-based impedance control for lower-limb rehabilitation robot (چکیده)
18 - Detection and classification of sleep apnea using genetic algorithms and SVM‐based classification of thoracic respiratory effort and oximetric signal features (چکیده)
19 - Modelling Tumor-induced Angiogenesis: Combination of Stochastic Sprout Spacing and Sprout Progression (چکیده)
20 - تشخیص بروز شین اسپلینت در ناحیه قدامی ساق پای مردان، بر اساس بررسی فعالیت الکتریکی عضلات و با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (چکیده)
21 - Nonautoregressive Nonlinear Identification of IPMC in Large Deformation Situations Using Generalized Volterra-Based Approach (چکیده)
22 - مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور (چکیده)
23 - Simulation of tumor induced angiogenesis using an analytical adaptive modeling including dynamic sprouting and blood flow modeling (چکیده)
24 - Restraining IPMC Back Relaxation in Large Bending Displacements: Applying Non-Feedback Local Gaussian Disturbance by Patterned Electrodes (چکیده)
25 - Two Dimensional Mathematical Model of Tumor Angiogenesis: Coupling of Avascular Growth and Vascularization (چکیده)
26 - مدل سازی و تحلیل رفتار الکترومکانیکی ساختارهای مختلف IPMC با استفاده از روش اجزاء محدود (چکیده)
27 - طراحی و ساخت پمپ سرنگ با قابلیت کنترل خودکار نرخ تزریق داروی بیهوشی (چکیده)
28 - Numerical Simulation of Solid Tumor Invasion and Metastasis with a Continuum-Discrete Model (چکیده)
29 - طراحی و ساخت پروتزی متحرک برای درمان بیماری آپنه خواب با استفاده از مواد هوشمند IPMC (چکیده)
30 - تنظیم سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک به روش تطبیقی مدل مرجع و پیش بین اسمیت اصلاح یافته (چکیده)
31 - تشخیص هوشمند آپنه خواب و نوع آن مبتنی بر ویژگی سیگنال تنفسی قفسه سینه و اشباع اکسیژن خون (چکیده)
32 - Investigation of thermal distribution for pulsed laser radiation in cancer treatment with nanoparticle-mediated hyperthermia (چکیده)
33 - Nonuniform deformation and curvature identification of ionic polymer metal composite actuators (چکیده)
34 - شبیه سازی الگوی رگزایی در تومور با روش کارآمد تفاضل محدود/ADI (چکیده)
35 - Diode Laser and Calcium Hydroxide for Elimination of Enterococcus Faecalis in Root Canal (چکیده)
36 - Nonlinear identification of IPMC actuators based on ANFIS–NARX paradigm (چکیده)
37 - A study on the Photobleaching Effect of 5-ALA Conjugated Gold Nanoparticles in a CT26 Tumor Model During Photodynamic Therapy (چکیده)
38 - مدل سازی و شبیه سازی لیزر درمانی درون وریدی (EVLT) با بکارگیری لیزر دیود (چکیده)
39 - A temporal survey on protoporphyrin IX fluorescence signal after administration of 5ALA conjugated gold nanoparticles: An in vivo study on CT26 tumors (چکیده)
40 - مدل سازی و شبیه سازی سازوکار فتوبلیچینگ PpIX به منظور تعیین غلظت دارو درون بافت هدف در فتوداینامیک تراپی (چکیده)
41 - مدل سازی برنامه درمانی برای درمان سرطان ها به روش فتودینامیک (PDT) با در نظر گرفتن محدودیت های الاستیک (چکیده)
42 - مدل سازی توزیع دارو و تخمین زمان بهینه تابش لیزر در درمان سرطان به روش فتودینامیک (چکیده)
43 - شبیه سازی اثر تابش پیوسته و گسسته در فتوداینامیک تراپی بر میزان مصرف اکسیژن و فتوبلیچینگ دارو (چکیده)
44 - Determination of Protoporphyrin IX Concentration in Photodynamic Therapy Based on Fluorescence Measurement (چکیده)
45 - مدل سازی برهمکنش دارو و لیزر در درمان فوتودینامیک (PDT) جهت پیش بینی بهینه زمان تابش لیزر (چکیده)
46 - مدل سازی روش فوتودینامیک تراپی (PDT) در درمان سرطان پستان با پیشرفت قفسه سینه ای (چکیده)
47 - بررسی مقایسه‌ای دوزیمتری PpIX تولید شده درون تومور پس از مصرف ALA در درمان فوتوداینامیک به دو روش فلوئوریمتری و فلوئورسانس اسپکتروسکوپی (چکیده)
48 - Determination of Time-Dependent Protoporphyrin IX Concentration for Photodynamic Therapy Dosimetry in a Mice Colon Tumor Model Using Fluorescence Spectroscopy (چکیده)
49 - Simulation of fractionated and continuous irradiation in photodynamic therapy: study the differences between photobleaching and singlet oxygen dose deposition (چکیده)