بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed abdolnaser Moosavian


موارد یافت شده: 11

1 - Hydraulic Analysis of Water Supply Networks Using a Modified Hardy Cross Method (چکیده)
2 - Pressure-Driven Demand and Leakage Simulation for Pipe Networks Using Differential Evolution (چکیده)
3 - روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
4 - کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی (چکیده)
5 - کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام) (چکیده)
6 - بررسی مدل های محاسبات جریان متغیر تدریجی دائمی در شبکه کانال های باز (چکیده)
7 - کاربرد روش چند شبکه ای AMG-CG برای حل سریع دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله ها (چکیده)
8 - بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
9 - ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
10 - ارزیابی روشهای تحلیل هیدرولیکی شبکه آبرسانی (چکیده)
11 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (چکیده)