بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sina Heyrani Moghaddam


موارد یافت شده: 17

1 - بررسی عددی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا دارای میراگر اصطکاکی (چکیده)
2 - مقا یسه رفتار چرخهای میراگرهای فولادی تسلیمی با اشکال مختلف شکاف (چکیده)
3 - Numerical and experimental investigation on seismic performance of proposed steel slit dampers (چکیده)
4 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
5 - تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
6 - Fully nonlinear finite element analysis of pre-stressed transmission poles using corotational tapered beam element (چکیده)
7 - مطالعه عددی پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب و مقایسه نتایج با نمونه آزمایشگاهی (مطالعه موردی) (چکیده)
8 - مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار (چکیده)
9 - Nonlinear static and dynamic behaviors assessment of self-centering post-tensioned concrete wall with multiple-slit device (چکیده)
10 - مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار (چکیده)
11 - An energy balance method for seismic analysis of cable-stayed bridges (چکیده)
12 - Nonlinear dynamic analysis and natural frequencies of gabled frame having flexible restraints and connections (چکیده)
13 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
14 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
15 - Pushover analysis of gabled frames with semi-rigid connections (چکیده)
16 - Free Vibration Analysis of Gabled Frame Considering Elastic Supports and Semi-Rigid Connections (چکیده)
17 - بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری (چکیده)