بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Somayeh Norouzi Ghazbi


موارد یافت شده: 9

1 - Quadrotor Full dynamic Modeling, Nonlinear Simulation and Control of Attitudes (چکیده)
2 - تاثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دو رگه موازی و روش انتخاب موتور (چکیده)
3 - A Study on Systematic Procedure for Choosing the Best Powertrain Configuration in Hybrid Sedan Cars (چکیده)
4 - شناسایی تجربی مجموعه پیشرانش کوادرتور با استفاده از الگوریتم RLSو بهینه سازی اطلاعات استخراج شده با الگوریتم ژنتیک برای کنترلگر PID (چکیده)
5 - معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک (چکیده)
6 - طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان (چکیده)
7 - بررسی تاثیر موتور احتراقی بر عملکرد خودروی هیبرید موازی و ارائه الگوریتم انتخاب موتور (چکیده)
8 - مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی (چکیده)
9 - بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان (چکیده)