بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Yaser Noorian


موارد یافت شده: 12

1 - Electrofacies modeling as a powerful tool for evaluation of heterogeneities in carbonate reservoirs: A case from the Oligo-Miocene Asmari Formation (Dezful Embayment, southwest of Iran) (چکیده)
2 - تاثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند الیگو-میوسن آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه (چکیده)
3 - Sedimentological and diagenetic impacts on porosity systems and reservoir heterogeneities of the Oligo-Miocene mixed siliciclastic and carbonate Asmari reservoir in the Mansuri oilfield, SW Iran (چکیده)
4 - Control of climate, sea-level fluctuations and tectonics on the pervasive dolomitization and porosity evolution of the Oligo-Miocene Asmari Formation (Dezful Embayment, SW Iran) (چکیده)
5 - Paleo-facies distribution and sequence stratigraphic architecture of the Oligo-Miocene Asmari carbonate platform (southeast Dezful Embayment, Zagros Basin, SW Iran) (چکیده)
6 - Assessment of heterogeneities of the Asmari reservoir along the Bibi Hakimeh anticline using petrophysical and sedimentological attributes: Southeast of Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
7 - Evaluation of reservoir characterization in the framework of electro-facies: A case study from the Bangestan reservoir in the Mansouri oilfield, SW Iran (چکیده)
8 - تحلیل رخساره های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
9 - تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
10 - مطالعه رخسارههای رسوبی و محیط رسوبگذاری قسمت بالایی بخش سروک مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
11 - مقایسه دو روش عصبی مصنوعی (ANN) و خوشه سازی بر پایه نمودار چند بعدی (MRGC) در پیش بینی نفوذپذیری مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
12 - مقایسه روشهای اشباع 53 % جیوه ) Winland R35 (ونشانگرزون جریانی) FZI ( برای توصیف واحدهای جریانی مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)