بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: arash saadatnia


موارد یافت شده: 19

1 - Echocardiographic Evaluation of the Effects of High-Intensity Interval Training on Cardiac Morphology and Function (چکیده)
2 - effects of cardiac Rehabilitation training on ABCA1 expression in lymphocytes of patient who underwent coronary artery biy-pass graftoperatio (چکیده)
3 - The effect of eight weeks of aerobic training on hsCRP and resistin levels in menopause women (چکیده)
4 - The effect of eight weeks of aerobic training on the plasma level of adiponectin, leptin, and resistin in healthy middle-aged men (چکیده)
5 - تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
6 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
7 - تاثیر دو ماه تمرینات هوازی بر شاخص‌های هموستئاز گلوکز و ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی (چکیده)
8 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر ادیپوکاین‌های پلاسمایی مردان میان‌سال (چکیده)
9 - The Effect of Eight Weeks of Wrestling and Wrestling Technique Based Circuit Trainingon Lymphocyte ABCA1 Gene Expression and Plasma Apolipoprotein A-I (چکیده)
10 - Relationship between anthropometric variables of handedness with strength of handedness and serum testosterone-cortisol ratio (TCR) in well trained wrestlers (چکیده)
11 - Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females (چکیده)
12 - Relationships between finger-length ratios of handedness with handedness strength, serum testosterone, GH,IGF-I, insulin , cortisol hormones , IGF-I- conrtisol ratio and testosterone-cortisol ratio in well trained wrestlers (چکیده)
13 - A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students (چکیده)
14 - Compare and investigation of two methods of weight loss protocols onplasma levels of AGRP in accommodated female students (چکیده)
15 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ (چکیده)
16 - Compare and evaluate the influence of two weight loss protocols on plasma concentration of agouti related peptide (AGRP) in sedentary female collage students (چکیده)
17 - Determination effective factors of lipid metabolism at rest and during exercise (چکیده)
18 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
19 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)