بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: batool rivandi


موارد یافت شده: 12

1 - Biostratigraphy and Sequence Stratigraphy of Paleogene Deposits in Central Kopet-Dagh Basin (NE of Iran) (چکیده)
2 - Sequence and Biostratigraphy of Lower Cenozoic succession in the Kopet-Dagh Basin, NE of Iran (چکیده)
3 - مطالعه رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (برش پدلی) (چکیده)
4 - بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو (چکیده)
5 - چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند تیرگان در ناودیس خور در شمال شرق مشهد (چکیده)
6 - agglutinated foraminifera of the paleocene/eocene boundary in shallow setting (chehel-kaman formation, kopet-dagh basin, Iran) (چکیده)
7 - shallow benthic foraminifera from the Early paleogene carbonate platform. northeastern Iran (چکیده)
8 - بررسی و مطالعه چینه سنگی و اثرات فسیلی سازند چهل کمان در برش الگو (چکیده)
9 - چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
10 - رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد) (چکیده)
11 - مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (چکیده)
12 - لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)