بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hamed mansouri


موارد یافت شده: 19

1 - تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
2 - مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی (چکیده)
3 - Energy use and economical analysis of seedy watermelon production for different irrigation systems in Iran (چکیده)
4 - Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran (چکیده)
5 - Estimating climate change, CO2 and technology development effects on wheat yield in northeast Iran (چکیده)
6 - Management of nitrogen fertilizer, irrigation and plant density in onion production using response surface methodology as optimization approach (چکیده)
7 - اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (چکیده)
8 - تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت(Zea Mays L) و لوبیا( Phaseolus vulgaris L ) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علفهای هرز در شرایط اقلیمی زنجان (چکیده)
9 - ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایران (چکیده)
10 - پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری (چکیده)
11 - جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط افزایشی ذرت- لوبیا در منطقه زنجان (چکیده)
12 - <b>Assessing nitrogen flow in production and utilization cycle of wheat and maize as a tool to monitor N loss in Iran</b> - doi: 10.4025/actascibiolsci.v35i3.16039 (چکیده)
13 - بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (چکیده)
14 - بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
15 - Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management (چکیده)
16 - Energy budget and economic analysis in conventional and organic rice production systems and organic scenarios in the transition period in Iran (چکیده)
17 - Emergence response of Persian shallot (Allium altissimum) to temperature (چکیده)
18 - Ecological management of cumin common diseases in Iran; Planting date, intercropping and biofertilizer (چکیده)
19 - بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران (چکیده)