بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hashem jahangir


موارد یافت شده: 18

1 - Performance Based Review and Fine-Tuning of TRM-Concrete Bond Strength Existing Models (چکیده)
2 - Damage Localization of RC Beams via Wavelet Analysis of Noise Contaminated Modal Curvatures (چکیده)
3 - Bond Behavior Investigation Between Steel Reinforced Grout Composites and Masonry Substrate (چکیده)
4 - Bond strength characterization and estimation of steel fibre reinforced polymer - concrete composites (چکیده)
5 - Experimental analysis on tensile strengthening properties of steel and glass ber reinforced inorganic matrix composites (چکیده)
6 - Wavelet-based damage localization and severity estimation of experimental RC beams subjected to gradual static bending tests (چکیده)
7 - Investigating loading rate and fibre densities influence on SRG - concrete bond behaviour (چکیده)
8 - رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی (چکیده)
9 - Numerical Study of Bond – Slip Mechanism in Advanced Externally Bonded Strengthening Composites (چکیده)
10 - نقش عامل های هندسی بر رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر با هسته شکاف دار (چکیده)
11 - اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال (چکیده)
12 - ANALYTICAL STUDY ON COMPOSITE STEEL PLATE WALLS USING A MODIFIED STRIP MODEL (چکیده)
13 - Structural Behavior Investigation Based on Adaptive Pushover Procedure (چکیده)
14 - آسیب یابی خرپاها به یاری پاسخ های ایستای دارای اغتشاش (چکیده)
15 - استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان (چکیده)
16 - شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال (چکیده)
17 - ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی (چکیده)
18 - Structural Damage Identification Based on Modal Data and Wavelet Analysis (چکیده)