بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: javad rezaei


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی کارایی افزودنی های بر پایه آهن در هضم بی هوازی کودهای دامی (چکیده)
2 - تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
3 - رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
4 - Growth analysis of rhizomania infected and healthy sugar beet (چکیده)
5 - ارزیابی تحمل به انجماد در ژنوتیپ های عدس(Lens culinarisMedik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
6 - Freezing tolerance of lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes under laboratory conditions (چکیده)
7 - واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا (چکیده)
8 - تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
9 - ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
10 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
11 - ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها (چکیده)