بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: morteza kordi


موارد یافت شده: 37

1 - اثرات افزودن پلی اتیلن گلایکول یا بنتونیت سدیم فعال (جی بایند) بر عملکرد، فرآسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی بزهای سانن تغذیه شده با جیره حاوی فرآورده های فرعی پسته (چکیده)
2 - اثرات مکملسازی پلیاتیلنگلایکول یا بنتونیت سدیم فعال بر مصرف خوراک، علائم حیاتی و فراسنجههای خونی بزهای سانن تغذیه شده با فرآوردههای فرعی پسته تحت تنش گرمایی کوتاه مدت (چکیده)
3 - تأثیر افزودن پلیاتیلنگلایکول یا بنتونیت سدیم فعال بر عملکرد رویشی مو در بزهای سانن تغذیه شده با جیرة حاوی فرآوردههای فرعی پسته (چکیده)
4 - EFFECTS OF REPLACING LOW STARCH BY-PRODUCTS FOR BARLEY GRAIN ON in situ RUMEN DEGRADABILITY AND in vitro GAS PRODUCTION PROPERTIES OF A TOTAL MIXED RATION (چکیده)
5 - NUTRITIVE VALUE, QUALITATIVE CHARACTERISTICS, IN SITU RUMEN DRY MATTER DEGRADABILITY AND IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CITRUS PULP SILAGE SUPPLEMENTED WITH BARLEY GRAIN (چکیده)
6 - EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF PECTIN-RICH BY-PRODUCTS SUBSTITUTED FOR BARLEY GRAIN ON THE PERFORMANCE OF HOLSTEIN DAIRY COWS (چکیده)
7 - بررسی تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین با استفاده از تغذیۀ دانۀ کتان اکسترود شده و فرآوردههای فرعی پوست پسته (چکیده)
8 - اثر استفاده از فرآودهای فرعی پسته بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین تغذیه شده با جیرۀ حاوی دانۀ کتان اکسترود (چکیده)
9 - EVALUATION OF NUTRITIONAL VALUE OF SOME NUT HULLS AS FEEDSTUFFS FOR RUMINANTS BY in vitro GAS PRODUCTION TECHNIQUE (چکیده)
10 - چالش ها و فرصت های فرا روی توسعه پایدار در صنعت دامپروری ایران (چکیده)
11 - Improving Qualitative Properties of Extruded Linseed as Mixed with Different Absorbent Materials in Iran (چکیده)
12 - Effects of extrusion process on physicochemical properties, in situ rumen degradability, oxidative stability and α-Linolenic acid retention in Flaxseed during long term storage (چکیده)
13 - Fat Absorption Capacity of Alfalfa Hay Harvested at Three Stages of Maturity with Different Particle Sizes and some Feedstuffs on Common Oil Sources (چکیده)
14 - اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات (چکیده)
15 - Effects of Increasing Different Levels of Wheat Bran on Chemical Composition and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
16 - اثرافزودن سطوح مختلف سبوس گندم بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری سیلاژ تفاله مرکبات (چکیده)
17 - تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
18 - Effect of Different Levels of Barley Grain on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage (چکیده)
19 - Effect of Different Levels of Wheat Bran on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage (چکیده)
20 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
21 - Effect of Different Levels of Enzyme on the Chemical Composition and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
22 - Effects of Ensiling of Citrus Pulp on the Chemical Composition of Citrus Pulp (چکیده)
23 - In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage with Different Levels of Sugar Beet Pulp (چکیده)
24 - Influence of wheat bran as a silage additive on chemical composition, in situ degradability and in vitro gas production of citrus pulp silage (چکیده)
25 - Effect of different pectin rich by products on feed intake,milk production and compsition and rumminal PH of lacting dairy cows (چکیده)
26 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metaboites in early lacting cows (چکیده)
27 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating holstein cows (چکیده)
28 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on milk yield and composition of early lactating (چکیده)
29 - Effect of different pectin rich by products on feed intake, milk production and composition and ruminal pH of lactating dairy (چکیده)
30 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating Holstein cows (چکیده)
31 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metabolites in early lactating Holstein cows (چکیده)
32 - Effects of Different Levels of Sugar Beet Pulp on Several Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
33 - Effects of Different Levels of Molasses on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
34 - Effects of Different Levels of Barley Grain on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
35 - Utilization of High Content of Pectin Co - Products on Intake and Chewing Behavior in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
36 - Response of Holstein Dairy Cows to Different High Content Pectin Sources (چکیده)
37 - Profile of Blood Metabolites in Dairy Cows when Receive Different Sources Pectin Co - Product (چکیده)