بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: morteza kordi


موارد یافت شده: 23

1 - Effects of Increasing Different Levels of Wheat Bran on Chemical Composition and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
2 - اثرافزودن سطوح مختلف سبوس گندم بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری سیلاژ تفاله مرکبات (چکیده)
3 - تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
4 - Effect of Different Levels of Barley Grain on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage (چکیده)
5 - Effect of Different Levels of Wheat Bran on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage (چکیده)
6 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
7 - Effect of Different Levels of Enzyme on the Chemical Composition and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
8 - Effects of Ensiling of Citrus Pulp on the Chemical Composition of Citrus Pulp (چکیده)
9 - In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage with Different Levels of Sugar Beet Pulp (چکیده)
10 - Influence of wheat bran as a silage additive on chemical composition, in situ degradability and in vitro gas production of citrus pulp silage (چکیده)
11 - Effect of different pectin rich by products on feed intake,milk production and compsition and rumminal PH of lacting dairy cows (چکیده)
12 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metaboites in early lacting cows (چکیده)
13 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating holstein cows (چکیده)
14 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on milk yield and composition of early lactating (چکیده)
15 - Effect of different pectin rich by products on feed intake, milk production and composition and ruminal pH of lactating dairy (چکیده)
16 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating Holstein cows (چکیده)
17 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metabolites in early lactating Holstein cows (چکیده)
18 - Effects of Different Levels of Sugar Beet Pulp on Several Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
19 - Effects of Different Levels of Molasses on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
20 - Effects of Different Levels of Barley Grain on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
21 - Utilization of High Content of Pectin Co - Products on Intake and Chewing Behavior in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
22 - Response of Holstein Dairy Cows to Different High Content Pectin Sources (چکیده)
23 - Profile of Blood Metabolites in Dairy Cows when Receive Different Sources Pectin Co - Product (چکیده)