بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: soheil rudari


موارد یافت شده: 9

1 - مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ (چکیده)
2 - تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارایی مخارج دولت (چکیده)
3 - بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در شرایط تحریم (چکیده)
4 - بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیم (چکیده)
5 - تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس (چکیده)
6 - نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجک (چکیده)
7 - تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی (چکیده)
8 - بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) (چکیده)
9 - Analysis of the Effect of Corruption on Industrial Exports Value (Case Study: The Selected Developing Countries) (چکیده)