بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: yaser damchi


موارد یافت شده: 21

1 - Reliability-Centered Maintenance for Overhead Transmission Lines in Composite Power System (چکیده)
2 - Corrigendum to “MILP Approach for Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Interconnected Power Systems” [Electr. Power Syst. Res. 158 (2018) 267–274] (چکیده)
3 - هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن ساختارهای مختلف شبکه و حفاظت پایلون (چکیده)
4 - بهبود هماهنگی رله های دیستانس و اضافه جریان در شبکه با ساختارهای متفاوت با در نظر گرفتن بخش آنی برای رلههای اضافه جریان (چکیده)
5 - تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) (چکیده)
6 - Effects of Fixed Speed Wind Farm on Power Swing Detection in Distance Relays (چکیده)
7 - Applying Hybrid Interval Linear Programming and Genetic Algorithm to Coordinate Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
8 - Optimal coordination of distance and overcurrent relays considering a non‐standard tripping characteristic for distance relays (چکیده)
9 - Optimal coordination of distance and directional overcurrent relays considering different network topologies (چکیده)
10 - Reliability‐centred maintenance for circuit breakers in transmission networks (چکیده)
11 - Considering Pilot Protection in the Optimal Coordination of Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
12 - Preprocessing of Distance and Directional Overcurrent Relays Coordination Problem Considering Changes in Network Topology (چکیده)
13 - Differential Equation Based Fault Location Method for HVDC Transmission Line (چکیده)
14 - نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار (چکیده)
15 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in a Microgrid System Using a Hybrid Particle Swarm Optimization (چکیده)
16 - Effect of Monitoring and Self-checking Tests Effectiveness Index of Back-Up Protection System on the Optimum Routine and Self-checking Test Intervals of Protection System (چکیده)
17 - طراحی سیستم تهویه برای کابلهای فشارقوی نصب در تونل (چکیده)
18 - تعیین جریان مجاز کابل برای شرایط متفاوت نصب در تونل (چکیده)
19 - Maximum Lightning Overvoltage Location and Reliability Indices in Power System with Combined Transmission Line (چکیده)
20 - Reliability and Sensitivity Analysis of Motor Protection System Using Fault Tree Method (چکیده)
21 - تاثیر نرخ خرابی عضو حفاظت شونده و مدار تستهای خود بازبینی و مانیتورینگ بر روی زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی با در نظر گرفتن احتمال خرابی سیستم حفاظت پشتیبان (چکیده)