بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی اصغر بهشتی


موارد یافت شده: 24

1 - تخمین عمق آبشستگی در گروه پایه ها به کمک روشهای رگرسیون و ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
2 - Scour hole depth prediction around pile groups: review, comparison of existing methods, and proposition of a new approach (چکیده)
3 - مطالعه عملکرد آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابی (چکیده)
4 - Numerical simulations of turbulent flow around side -by-side circular piles with different spacing ratios (چکیده)
5 - Vulnerability assessment of urban groundwater resources to Nitrate: The case study of Mashhad, Iran. (چکیده)
6 - مدلسازی فیزیکی سامانه جمع آوری جریان زیر سطحی از بستر رودخانه (چکیده)
7 - Discussion of “Neuro-fuzzy GMDH systems based evolutionary algorithms to predict ‎scour pile groups in clear water conditions” by M. Najafzadeh‎ (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه های مرکب پل (چکیده)
9 - Artificial Neural Network Modeling to Predict Complex Bridge Pier Scour Depth (چکیده)
10 - تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق (چکیده)
11 - Scour Hole Influence on Turbulent Flow Field around Complex Bridge Piers (چکیده)
12 - بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات (چکیده)
13 - Local Scour Depth Estimation around Complex Bridge Pier (چکیده)
14 - بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (چکیده)
15 - بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده (چکیده)
16 - تثبیت پایه پل و جلوگیری از تخریب آن با کنترل فرسایش (چکیده)
17 - تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
18 - تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای (چکیده)
19 - بررسی پارامترهای موثر بر آبشستگی موضعی پایه های مرکب پل ها (چکیده)
20 - منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای (چکیده)
21 - برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
22 - بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد قردانلو با استفاده از برنامه ریزی خطی (چکیده)
23 - ارائه روابط تجربی برای تخمین آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل با هندسه پیچیده (چکیده)
24 - Discussion of “Clear-Water Local Scour around Pile Groups in Shallow-Water Flow” (چکیده)