مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. اعظم ایرجی نیا , تاملی بر پاسخ های خواجه نصیرالدین طوسی به ایرادات فیلسوفان بر آموزه دینی قدرت خداوند, تحقیقات کلامی, دوره (8), شماره (29), سال (2020-9), صفحات (107-127)
  2. اعظم ایرجی نیا , واکاوی نو از دین به مثابه ذاتی متعین و فراطبیعی با تکیه بملاصدرا همراه با نقدیر آراء بر دیدگاه فروید, پژوهش های عقلی نوین, دوره (4), شماره (8), سال (2019-8), صفحات (127-146)
  3. زهرا حسنی کرقند , اعظم ایرجی نیا , وحید خادم زاده , انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر؛ ظهور یک حقیقت واحد, تحقیقات کلامی, دوره (7), شماره (24), سال (2019-5), صفحات (69-88)
  4. اعظم ایرجی نیا , علیرضا عابدی سرآسیا , بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن, پژوهش های قرآنی, دوره (23), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (50-75)
  5. اعظم ایرجی نیا , تجلی عدالت و اخلاق در حدیث شریف سلسله الذهب با تکیه بر حکمت متعالیه, عقل و دین, دوره (9), شماره (16), سال (2017-9), صفحات (31-53)
  6. اعظم ایرجی نیا , بررسی اعیان ثابته و صور مرتسمه همراه با نقد ایرادات ملاصدرا به صور مرتسمه, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (20), شماره (75), سال (2018-4), صفحات (135-152)
  7. اعظم ایرجی نیا , برهان صدیقین و تأثیر آن بر نظریه ترادف صفات الهی ابن سینا, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (114), شماره (19), سال (2017-2), صفحات (3-22)
  8. محمد ذبیحی , اعظم ایرجی نیا , بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن سینا همراه با نقد ملاصدرا, پژوهش های هستی شناختی, دوره (3), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (19-38)
  9. اعظم ایرجی نیا , بررسی جایگاه لذت با تکیه بر حکمت صدرا و سودگرایی بنتام, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (16), شماره (4), سال (2015-9), صفحات (115-132)
  10. محمد ذبیحی , اعظم ایرجی نیا , صفات الهی از نگاه ابن سینا و توماس آکوئیناس, فلسفه دین, دوره (2), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (29-57)

مقالات ارایه شده در کنفرانس