بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


موارد یافت شده: 8

1 - تأثیر کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبز (چکیده)
2 - بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر هالوفیت ها (چکیده)
3 - ارزیابی اثر سم دیازینون، و مکمل ویتامین د و کلسیم بر بافت استخوان موش صحرایی (بر اساس مطالعات رادیوگرافیک) (چکیده)
4 - بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات مساحت تیغه های استخوان ترابکولار موش صحرایی نر (بر اساس مطالعات هیستومورفومتریک) (چکیده)
5 - بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (چکیده)
6 - بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تغییرات غضروف صفحه رشد اپی فیزی بر اساس مطالعات بافت شناسی (چکیده)
7 - بررسی اثر سم دیازینون و مکمل غذایی کلسیم بر روی تراکم بافت استخوان بر اساس مطالعات رادیوگرافی (چکیده)
8 - نقش نهادها در استفاده پایدار از منابع کشاورزی (چکیده)