بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


موارد یافت شده: 8

1 - بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Pleurotus ostreatus نسبت به ++Pb (چکیده)
2 - تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
3 - بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov (چکیده)
4 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov (چکیده)
5 - شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) (چکیده)
6 - بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری، اسانس و ماده موثره آویشن (چکیده)
7 - بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای (چکیده)
8 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه (چکیده)