بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران


موارد یافت شده: 12

1 - ارائه دو روش کارآمد استخراج اسید نوکلئیک از باکتری بیمارگر گیاهی Ralstonia solanacearum (چکیده)
2 - شناسایی اختصاصی زیرگونه Pcc جدا شده از کاکتوس بر اساس آنالیز ژن pmrA (چکیده)
3 - سیب زمینی M آنالیز فیلوژنی و نوترکیبی در ویروس (چکیده)
4 - آنالیز فیلوژنی باکتری های همراه با بیماری چوب خیس در مشهد (چکیده)
5 - بررسی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ژنهای ترانسپوزاز موجود در فیتوپلاسماها (چکیده)
6 - تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - ISSR با نشانگر (Circulifer haematoceps) بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قند (چکیده)
8 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک (چکیده)
9 - ردیابی مولکولی آلودگی ذرت به گونه های مهم آسپرژیلوس (چکیده)
10 - بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت (چکیده)
11 - بررسی الگوی سیتوکنین IFN-ϒ در موش های BALB/c ایمن شده با آنتی ژن های CFP-10 و ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس (چکیده)
12 - بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف (چکیده)