بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008


موارد یافت شده: 12

1 - ترازش حوزه زمانی برای سیستمهای OFDM متغیر با زمان بر اساس بیشینه کردن SINR (چکیده)
2 - الگوریتم تخصیص توان در شبکه های MIMO Ad-Hoc همیار با ساختارNon-Regenerative مبتنی برالگوریتم ژنتیک (چکیده)
3 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
4 - پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی (چکیده)
5 - یک روش مبتنی بر باز مقدار دهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب (چکیده)
6 - به کارگیری محاسبات نرم در مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل هندسه جوش فرآیند جوشکاری رباتیک (چکیده)
7 - بررسی پارامترهای الگوریتم ANTNET (چکیده)
8 - Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for (چکیده)
9 - A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker (چکیده)
10 - شناسایی امضای دستنویس ایستا با استفاده از موجک Gabor (چکیده)
11 - شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش (چکیده)
12 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی (چکیده)