بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور


موارد یافت شده: 9

1 - تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد (چکیده)
2 - برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال (چکیده)
3 - برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت (چکیده)
4 - بررسی اشکال ژئومورفولوژی رودخانه فاروب رومان در شمال شرق نیشابور (چکیده)
5 - بررسی پارامترهای فیزیوگرافی و تاثیر آنها در رسوبزایی حوضه آبریز الیاتو واقع در جنوب غرب فریمان (چکیده)
6 - بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد (چکیده)
7 - بررسی روابط همبستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران (چکیده)
8 - بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر (چکیده)
9 - برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر (چکیده)