بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توتون


موارد یافت شده: 9

1 - شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایران (چکیده)
2 - شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور (چکیده)
3 - بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور (چکیده)
4 - تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی (چکیده)
5 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﮋادﻫﺎی وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن (چکیده)
6 - مطالعه مرفومتریک جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.:thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز در ایران (چکیده)
7 - مقایسه ی جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز بر اســاس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز، زیر واحد ۱ (CoI) در ایران (چکیده)
8 - خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شش رقم توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی (چکیده)
9 - بررسی خصوصیات کیفی و شیمیایی شش رقم توتون (چکیده)