بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: توپوگرافی


موارد یافت شده: 12

1 - تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچان (چکیده)
2 - بررسی پتانسیل استوانه های مضاعف در برآورد میزان نفوذ در شرایط بارش (چکیده)
3 - بررسی ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک در زمان های مختلف (چکیده)
4 - رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک (چکیده)
5 - نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران (چکیده)
6 - تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل (چکیده)
7 - مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلی (چکیده)
8 - تهیه نقشه تابش خورشیدی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومیDEM (چکیده)
9 - معرفی الگوریتم‌های مختلف جریان، برای تهیه نقشه شاخص خیسی و کربن آلی خاک در بخشی از اراضی لسی، منطقه توشن استان گلستان (چکیده)
10 - بررسی اثر مدیریت پوشش سطح خاک بر روی آستانه شروع و میزان رواناب (مطالعه موردی: پلات های آزمایشی در پایگاه سنگانه در خراسان رضوی) (چکیده)
11 - ارزیابی دقت مدلهای رقومی ارتفاع (DEMs)حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه ی تطبیقی ٓان با DEM های ماهواره ای (چکیده)
12 - پیش بینی مکانی بارندگی با استفاده از مدل رگرسیونی غیر خطی و چند متغییره در استان گلستان (چکیده)