بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سالمندان


موارد یافت شده: 10

1 - تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندان (چکیده)
2 - نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان (چکیده)
3 - نقش جهت گیری مذهبی در نگرش نسبت به سالمندان، در دانشجویان رشته های روان شناسی بالینی، الهیات، پزشکی و پرستاری (چکیده)
4 - تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب بر شاخصها‌ی تعادلی مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو (چکیده)
5 - بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393 (چکیده)
6 - تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد (چکیده)
7 - بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان (چکیده)
8 - بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ی نگرش نسبت به سالمندان کوگان (چکیده)
9 - نقش جهت گیری مذهبی دانشجویان در نگرش آنها نسبت به سالمندان (چکیده)
10 - اوقات فراغت سالمندان، سرمایه اجتماعی و ظرفیت های توسعه اجتماعی (چکیده)