بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سلامت روانی


موارد یافت شده: 13

1 - اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR (چکیده)
2 - کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش (چکیده)
3 - بررسی رابطه بین میزان فعالیتهای بدنی با سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (مورد مطالعه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی( (چکیده)
4 - بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد (چکیده)
5 - اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس- (چکیده)
6 - دین فرهنگ جامعه مدرن و ارتقاء فرهنگ سلامت (چکیده)
7 - بررسی تأثیر عوامل تنیدگی‌زا بر سلامت روانی پرستاران شهر سمنان (چکیده)
8 - بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد (چکیده)
9 - نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر (چکیده)
10 - وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
11 - رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان (چکیده)
12 - سرمایه اجتماعی : رویکردی جامعه شناختی به سلامت (چکیده)
13 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان (چکیده)