بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: قلب ایزوله


موارد یافت شده: 14

1 - اثر عصاره اتانولی پیه انار بر قلب ایزوله رت متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد (چکیده)
2 - نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار (چکیده)
3 - مقایسه اثرات آنتی آریتمتیک آب انار و نیترو ال آرژنین متیل استر در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت. (چکیده)
4 - اثرات آنتی آریتمیک رزوراترول متعاقب ایسکمی و رپرفیوژن قلب ایزوله موش صحرایی. همایش ملی گیاهان دارویی (چکیده)
5 - نقش نیتریک اکسید در اثرات آنتی آریتمیک آب انار (چکیده)
6 - اثرات حفاظتی رزوراترول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی وپرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت (چکیده)
7 - اثرات حفاظتی آب انار2% در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت (چکیده)
8 - اثرات کاردیو دپرسان عصاره اتانولی پوست انار (Punica granatum) بر قلب ایزوله موش صحرایی (چکیده)
9 - اثر حفاظتی آب انار متعاقب ایسکمی و پرفوزیون مجدد میوکارد (چکیده)
10 - اثرات آنتی آریتمیک آب انار متعاقب ایسکمی و رپرفوزیون قلب مجزای موش صحرایی. (چکیده)
11 - اثرات عصاره پیه انار بر همودینامیک قلب مجزای موش صحرایی (چکیده)
12 - اثرات همودینامیک آب انار (Punica granatum) بر قلب مجزای موش صحرایی (چکیده)
13 - اثرات قلبی دانه انار (Punica granatum) با استفاده از روش لانگن دورف (چکیده)
14 - اثرات کاردیوتوکسیک پوست انار (Punica granatum) (چکیده)