بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مقاومت پیوستگی


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی تأثیر رطوبت و پیش‌بارگذاری در زمان نصب مصالح FRP بر روی رفتار خمشی تیرهای تقویت شده (چکیده)
2 - بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق‏ های FRP و بتن (چکیده)
3 - اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC) (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار (چکیده)
5 - طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) (چکیده)
6 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
7 - سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن (چکیده)
8 - مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار (چکیده)
9 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
10 - پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی (چکیده)