بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گیلان


موارد یافت شده: 13

1 - شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (چکیده)
2 - واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلان (چکیده)
3 - سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسائل زیست محیطی گیلان) (چکیده)
4 - نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
5 - کاربرد توام روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی پویا در تدوین مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان (چکیده)
6 - مدل‌سازی ترکیب ایزوتوپی O18 و H2 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (چکیده)
7 - بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (چکیده)
8 - بررسی رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد چای در استان گیلان (چکیده)
9 - تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان (چکیده)
10 - تحلیل اقتصادی تولید بادام زمینی درسطوح مختلف مساحتی مزرعه در استان گیلان (چکیده)
11 - بررسی عوامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
12 - مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GIS (چکیده)
13 - جغرافیای تاریخی دیلمان (چکیده)