بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ساسانیان


موارد یافت شده: 19

1 - شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان: دریچۀ آشنایی با تاریخ‌نگاری فرهمند (چکیده)
2 - آیا ساسانیان روحانی‌تبار بودند؟ (چکیده)
3 - الگوی سیاست خارجی ساسانیان (چکیده)
4 - نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در زمان ساسانیان (چکیده)
5 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
6 - نجیرم کجاست؟ (چکیده)
7 - نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
8 - نجیرم کجاست؟ (چکیده)
9 - منصب دبیری در دوره ساسانیان (چکیده)
10 - بازتاب هنر ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاری (چکیده)
11 - ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان (چکیده)
12 - اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی در میان ساسانیان و نقش اشکانیان در این انتقال (چکیده)
13 - جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی (چکیده)
14 - نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
15 - نقش خاندان های کهن در فراز و فرود سلسله های ایرانی در دوره ایران باستان (چکیده)
16 - رویایی مانی با زرتشتیگری در دوره ساسانی (چکیده)
17 - مبانی نفوذ و مقام روحانیون زرتشتی در دوره ساسانی (چکیده)
18 - آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
19 - زمینه های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی (چکیده)