بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سطح آزاد


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی اثرات سطح آزاد بر روی هیدروفویل کاملا مغروق با نرم افزار فلوینت 15 و مقایسه نتایج با روش المان مرزی (چکیده)
2 - تحلیل فرودی جریان غیر ماندگار سریع ناشی از شکست سد روی بستر ثابت (چکیده)
3 - تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی (چکیده)
4 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
5 - بررسی عددی حرکت قطره با سطح آزاد بر روی سطح جامد توسط پدیده الکترووتینگ (چکیده)
6 - حل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF) (چکیده)
7 - اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr (چکیده)
8 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب (چکیده)
9 - تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل برپایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
10 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمال (چکیده)
11 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
12 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
13 - شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی (چکیده)