بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: DU145


موارد یافت شده: 15

1 - Evaluating anti-cancer effects of 6 and 8-farnesyloxycarbostyril on DU145 human prostate cancer cell line (چکیده)
2 - 5-farnesyloxycoumarin: a potent 15-LOX-1 inhibitor, prevents prostate cancer cell growth (چکیده)
3 - Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Amaranthus Retroflexus Extract and Their Antiproliferative Activity In Vitro (چکیده)
4 - نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان (چکیده)
5 - Spectroscopic and Molecular Modeling Based Approaches to Study on the Binding Behavior of DNA with a Copper (II) Complex (چکیده)
6 - نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145 (چکیده)
7 - بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145 (چکیده)
8 - بررسی اثر متفورمین بر سمیت سلولی داروی داکسوروبیسین بر دودمان سلولی پروستات DU145 (چکیده)
9 - A novel and efficient one-pot synthesis of new α-aminophosphonates and evaluation of their biologicalactivities (چکیده)
10 - مقایسه تأثیرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین به صورت جداگانه و توأم بر روی دودمان سلولی DU145 (چکیده)
11 - بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145 (چکیده)
12 - مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان (چکیده)
13 - Reduction of IGF-IR mRNA in human prostate cancer cells by antisense technology (چکیده)
14 - Reduction of the type I insulin- like growth factor receptor expression in DU145 human prostate cancer cell line by antisense RNA (چکیده)
15 - Down-regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells (چکیده)