بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Multiplex PCR


موارد یافت شده: 35

1 - Study on Salmonella contamination of traditionally produced edible poultry eggs (چکیده)
2 - Optimization of Molecular Sex Identification in Ostrich Based on Multiplex PCR (چکیده)
3 - تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران (چکیده)
4 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
5 - Detection of some quinolone resistance plasmid genes (qnrA, qnrB, qnrS) in Escherichia coli isolated from human urinary tract infection (چکیده)
6 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
7 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
8 - Fraud detection in sausages, cold cut and ground meat by Multiplex PCR method (چکیده)
9 - A rapid method for separating and concentration of food-borne pathogenes using elution from ready-to-eat vegetables (چکیده)
10 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
11 - Detection of resistant genes ESBL in Escherichia coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Ghaem and Emam Reza hospitals in Mashhad (چکیده)
12 - Virulence genes of the Pseudomonas aeruginosa associated with bovine mastitis (چکیده)
13 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
14 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
15 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
16 - تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش (چکیده)
17 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs in Iran (چکیده)
18 - Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and A. parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran (چکیده)
19 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs- A human health public risk (چکیده)
20 - Isolation and molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meat (چکیده)
21 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
22 - Molecular characterization of aster yellows phytoplasma associated with citrus varieties, using Multiplex PCR (چکیده)
23 - Isolation, serovar identification and molecular characterization of an Avibacterium paragallinarum isolated from a layer flock in Mashhad (چکیده)
24 - Multiplex-PCR method for detection of Brucella (چکیده)
25 - Detection of toxin profile in Clostridium perfringens isolated from Poultry products using culture and PCR methods (چکیده)
26 - Detection of listeria monocytogenes in poultry carcasses slaughtered in Mashhad using conventional and multiplex PCR method (چکیده)
27 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
28 - A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk (چکیده)
29 - The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran (چکیده)
30 - Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
31 - Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
32 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
33 - Identification of Salmonella spp. and Salmonella typhimurium by a multiplex PCR-based assay from poultry carcasses in Mashhad- Iran (چکیده)
34 - Isolation and identification of listeria Spp. and Listeria monocytogenes in raw milk samples using multiplex (چکیده)
35 - Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay (چکیده)