بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SVM


موارد یافت شده: 45

1 - Toward optimum fuzzy support vector machines using error distribution (چکیده)
2 - Generalized Variant Support Vector Machine (چکیده)
3 - A novel low-cost microcontroller-based implementation of SVM algorithm for an indirect matrix converter (چکیده)
4 - Application of Machine Learning Approaches in Rainfall-Runoff Modeling (Case Study: Zayandeh_Rood Basin in Iran) (چکیده)
5 - The effect of kernel selection on genome wide prediction of discrete traits by Support Vector Machine (چکیده)
6 - Estimating Discharge Coefficient of PK-Weir Under Subcritical Conditions Based on High-Accuracy Machine Learning Approaches (چکیده)
7 - Impact of Patients’ Gender on Parkinson’s disease using Classification Algorithms (چکیده)
8 - Modulation Techniques for Common-Mode Voltage Reduction in the Z-Source Ultra Sparse Matrix Converters (چکیده)
9 - تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از lssvm و خوشه بندی فازی مبتنی بر pso در محیط gis (چکیده)
10 - Prediction of Pavement Performance application of support v ector regression with different Kernel (چکیده)
11 - ادغام مبدل ماتریسی غیرمستقیم با مبدل T-Source (چکیده)
12 - Computational Detection of piRNA in Human Using Support Vector Machine (چکیده)
13 - WS-TWSVM: Weighted Structural Twin Support Vector Machine by local and global information (چکیده)
14 - Robust Fuzzy Support Vector Machines With Locally Linear Embedding Algorithm (چکیده)
15 - حفاظت خط انتقال در حضور جبرانساز خازنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
16 - The Diagnosis of Hepatitis Diseases by Support Vector Machines and Artificial Neural Networks (چکیده)
17 - تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافته (چکیده)
18 - Retinal Image Quality Assessment Using Shearlet Transform (چکیده)
19 - ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا (چکیده)
20 - حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری (چکیده)
21 - Robust support vector machine-trained fuzzy system (چکیده)
22 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
23 - Classification of fuzzy data based on the support vector machines (چکیده)
24 - Prediction of ultimate axial load-carrying capacity of piles using a support vector machine based on CPT data (چکیده)
25 - الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
26 - Optimum Switching Pattern of Matrix Converter Space Vector Modulation (چکیده)
27 - یک روش ترکیبی جدید برای نمایه‌گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته‌نگار موجک، بازخورد ارتباط و ماشین بردارهای پشتیبان (چکیده)
28 - Quasi Support Vector Data Description (QSVDD) (چکیده)
29 - پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
30 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
31 - Fuzzy Support Vector Regression (چکیده)
32 - LS-SVM and FCM assessment approach in estimation of pipeline scouring on a river bed (چکیده)
33 - Overview of modulation techniques for the four-switch converter topology (چکیده)
34 - اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی (چکیده)
35 - اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE (چکیده)
36 - A comparative study of DWT, CWT and DCT transformations in ECG arrhythmias classification (چکیده)
37 - Improved DAG SVM: A New Method for Multi-Class SVM Classification (چکیده)
38 - Intelligent Arrhythmia Detection using Genetic Algorithm and Emphatic SVM-ESVM (چکیده)
39 - A Hybrid Method for Soccer Video Events Retrieval Using Fuzzy Systems (چکیده)
40 - A qualitative comparison of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines in ECG arrhythmias classification (چکیده)
41 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
42 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
43 - دسته بندی پاکتهای نامه با استفاده از بینایی ماشین در خواندن و پردازش آدرسهای دستنویس (چکیده)
44 - طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet (چکیده)
45 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)