بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: امیر حسین طاهری نیا


موارد یافت شده: 24

1 - A probabilistic framework for copy-move forgery detection based on Markov Random Field (چکیده)
2 - Crowd analysis using Bayesian Risk Kernel Density Estimation (چکیده)
3 - TRLG: Fragile blind quad watermarking for image tamper detection and recovery by providing compact digests with optimized quality using LWT and GA (چکیده)
4 - WACA: a new blind robust watermarking method based on Arnold Cat map and amplified pseudo-noise strings with weak correlation (چکیده)
5 - Robust Semi-Supervised Growing Self-Organizing Map (چکیده)
6 - نشانه گذاری نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل موجک ترفیع و نزدیکترین همسایه جهت تشخیص دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری (چکیده)
7 - نشانه گذاری دوگانه کور و نیمه شکننده مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته جهت تشخیص و بازسازی ناحیه دستکاری در تصاویر رنگی و خاکستری (چکیده)
8 - TRLH: Fragile and blind dual watermarking for image tamper detection and self-recovery based on lifting wavelet transform and halftoning technique (چکیده)
9 - مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری (چکیده)
10 - Anomaly and tampering detection of cameras by providing details (چکیده)
11 - High capacity image steganography on sparse message of scanned document image (SMSDI) (چکیده)
12 - نشانه گذاری نیمه شکننده به منظور شناسایی و بازیابی دستکاری در تصویر مبتنی بر دستهبندی ناحیه (چکیده)
13 - ردگیری اشیاء با استفاده از طبقه بند تک کلاسه و اطلاعات زمینه (چکیده)
14 - Double expanding robust image watermarking based on Spread Spectrum technique and BCH coding (چکیده)
15 - A novel Expert System for Diagnosis of Fetal Alcohol Syndrome using Close Range Photogrammetry (چکیده)
16 - Robust image watermarking based on ICA-DCT and noise augmentation technique (چکیده)
17 - تولید برنامه کم هزینه در دامنه های وزن دار (چکیده)
18 - Two level DCT Based Digital Watermarking (چکیده)
19 - الگو گذاری تصاویر دیجیتال با استفاده از آتوماتای سلولی (چکیده)
20 - A New Adaptive Watermarking Attack in Wavelet Domain (چکیده)
21 - A Watermarking Attack Based on Content-Aware Image Resizing (چکیده)
22 - A New Watermarking Attack Using Long-Range Correlation Image Restoration (چکیده)
23 - A Robust Image Watermarking using Two Level DCT and Wavelet Packets Denoising (چکیده)
24 - EWA: An Exemplar-based Watermarking Attack (چکیده)