بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: رضا ارجمند


موارد یافت شده: 17

1 - Fischer-Tropsch synthesis in a bottom split reactive dividing wall column (چکیده)
2 - معرفی کمربند لاتریتی جاجرم – اسفراین در شمال شرق ایران با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی و داده¬های ماهواره¬ای (چکیده)
3 - Optimal operation of a divided-wall column with local operating condition changes (چکیده)
4 - Optimal operation of a three-product dividing-wall column with self-optimizing control structure design (چکیده)
5 - سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی­سازی گرانیتوییدهای ده­سلم، بلوک لوت، خاور ایران (چکیده)
6 - Self-Optimizing Control Structure Design for DWC (چکیده)
7 - مطالعه زونهای دگرسانی و ژئوشیمیایی و پتروژنز منطقه چاه شلغمی، شرق ایران (چکیده)
8 - تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
9 - ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران (چکیده)
10 - Two-sided asymmetric subduction; implications for tectonomagmatic and metallogenic evolution of the Lut Block, eastern Iran (چکیده)
11 - Sr–Nd isotope geochemistry and petrogenesis of the Chah-Shaljami granitoids (Lut Block, Eastern Iran) (چکیده)
12 - فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
13 - ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
14 - تحلیل ساختاری کانسار طلای ارغش ، خراسان رضوی، شمال شرق ایران (چکیده)
15 - Adaptive system control with PID neural networks (چکیده)
16 - مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم (چکیده)
17 - بررسی عملکرد کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)