بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا حامدی شیروان


موارد یافت شده: 25

1 - بررسی چندمعنایی فعلهای «ایستادن» و «نشستن» در تاریخ بلعمی -و مقایسۀآن با شواهدی از فارسی میانه و فارسی معاصر- (چکیده)
2 - بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
3 - آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی (چکیده)
4 - بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش بهبهانی (چکیده)
5 - بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غرب (چکیده)
6 - بررسی استعاره های شناختی و مدل شناختی خشم و کینه در پنج داستان از شاهنامه فردوسی (چکیده)
7 - بررسی مدل شناختی عشق در دیوان حکیم نزاری قهستانی (چکیده)
8 - تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایک (چکیده)
9 - تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن (چکیده)
10 - بررسی ایدئولوژی دینی در ادبیات کودک در چارچوب رویکرد تامپسون (چکیده)
11 - بازتاب مسائل اجتماعی سیاسی دوران مشروطه در داستان کوتاه «رجل سیاسی» محمدعلی جمالزاده در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
12 - تأثیر مؤلفه های واژگانی بر میزان صراحت و پوشیدگویی در متون مطبوعاتی (چکیده)
13 - بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه» (چکیده)
14 - بررسی و تحلیل شطحیات عارف نامی، بایزید بسطامی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی خودی و ناخودی در ایدئولوژی بایزید (چکیده)
15 - بررسی رده شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی (چکیده)
16 - بررسی و توصیف فرایندهای واجی در گویش ترکی شیروان (چکیده)
17 - بررسی تعدیل در زبان فارسی (چکیده)
18 - Congruent and metaphorical uses of modulation in persian: A case study about advertising and press discourses (چکیده)
19 - Analysis of the Cognitive Model of Anger in the Persian Language (چکیده)
20 - تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی: بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان (چکیده)
21 - بررسی تاثیر دو مولفه نحوی وجهیت و تعدی در بازنمود خود و دیگری در متون مطبوعاتی (چکیده)
22 - بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان شناسی شناختی (چکیده)
23 - an analysis of cognitive metaphor in children and teenagers' literature: The application of metaphor in helping children to understand the subjective phenomena (چکیده)
24 - بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی (چکیده)
25 - بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم) (چکیده)