بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: س محمدی


موارد یافت شده: 21

1 - Magnetic calcined oyster shell functionalized with taurine immobilized on β-cyclodextrin (Fe3O4/COS@β-CD-SO3H NPs) as green and magnetically reusable nanocatalyst for efficient and rapid synthesis of spirooxindoles (چکیده)
2 - Region-Based Epitope Prediction, Docking and Dynamic Studies of OMP31 as a Dominant Antigen in Human and Sheep Brucella (چکیده)
3 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
4 - Connectivity and planarity of g-noncommuting graph of finite groups (چکیده)
5 - ON THE RELATIVE NON-COMMUTING GRAPH (چکیده)
6 - Calcined oyster shell nanoparticles (COS NPs): a new, efficient and reusable catalyst for one-pot rapid preparation of 1,8-dioxo-octahydroxanthenes under solvent-free conditions (چکیده)
7 - Riesz family of shifts of a finite number of functions on LCA-groups (چکیده)
8 - Punica granatum peel: an organocatalyst for green and rapid synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones/thiones under solvent-free condition (چکیده)
9 - Triangle-free commuting conjugacy class graphs (چکیده)
10 - گونه هایی از بالاخانوادهAphelenchoidea (Nematoda: Rhabditida) مرتبط با گیاهان زرشک، زعفران و عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
11 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر عناب در استان خراسان جنوبی (چکیده)
12 - تعاملات در یک ابزار تعاملی مجازی و ارتباطی (چکیده)
13 - A characterization of Riesz family of shifts of functions on LCA-Groups (چکیده)
14 - آنالیز مولکولیHelicotylenchus digonicus بر اساس توالی 28SrDNA (چکیده)
15 - PLANAR, TOROIDAL AND PROJECTIVE GENERALIZED PETERSEN GRAPHS (چکیده)
16 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
17 - مصرف رسانه و تاثیر آن بر روابط با اعضای خانواده در میان دانشجویان، مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
18 - تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد (چکیده)
19 - گزارش دوگونه نماتدی جدیدبرای فون نماتد های ایران از گیاه زعفران (چکیده)
20 - First preliminary study of plant parasitic nematodes of Ziziphus ziziphus in the world from Southern Khorasan province in Iran (چکیده)
21 - Distributed Learning Content Management System (چکیده)